Μακρόνησος

Ο υποστράτηγος Δ. Ζαφειρόπουλος για τη Μακρόνησο

unnamed

Η στρατολογία δια την ανασυγκρότησιν του Στρατού μέχρι του θέρους του 1946 δεν ήτο καθολική, αλλά μερική, δι’ επιστρατεύσεως των ακραιφνών εθνικοφρόνων στρατευσίμων.

Τούτο είχε προκαλέσει δυσφορίαν εις την εθνικόφρονα παράταξιν, διότι αύτη μόνον προσέφερε θυσίας εις αίμα, καθ’ ον χρόνον οι κομμουνισταί παρέμενον εις τας εστίας των, ασχολούμενοι αφ’ ενός μεν εις τας εργασίας των, αφ’ ετέρου δε εις την διαστρέβλωσιν των φρονημάτων του λαού και την ενίσχυσιν του ΚΚΕ.

Δια την άρσιν του παραπόνου τούτου απεφασίσθη από του φθινοπώρου του 1946 η καθολική επιστράτευσις. Τούτο όμως είχε ως συνέπειαν την μη εξασφάλισιν της ενότητος του Στρατού, λόγω της εκ των έσω διαβρώσεώς του.

Η ανακαλυφθείσα συνωμοσία εις τας μονάδας του Β΄ Σώματος Στρατού τον Ιούλιον του 1946 είχε συναγείρει την Διοίκησιν του Στρατού και την υπεύθυνον Κυβέρνησιν. Τότε απεφασίσθη ο περιορισμός των αριστερών στρατευσίμων εις ωρισμένα στρατόπεδα, δια να υποστούν αποτοξίνωσιν, διότι κατά την Κατοχήν ούτοι ήσαν έφηβοι και λόγω του νεαρού της ηλικίας των παρεσύροντο από τα απατηλά και δελεαστικά κηρύγματα των κομμουνιστών.

Την 19ην Φεβρουαρίου του 1947 ο αρχηγός του ΓΕΣ Αντ/γος Βεντήρης Γ., άμα τη αναλήψει της αρχής, εισηγήθη εις τον Υπουργόν των Στρατιωτικών Γεώργιον Στράτον την οργάνωσιν τριών στρατοπέδων: της Μακρονήσου δια τους στρατευσίμους, του Τρίκερι δια τους υπόπτους άνδρας και γυναίκας των εκκαθαριζομένων περιοχών, και των Γιούρων δια τους φυλακισμένους.

Η ίδρυσις του στρατοπέδου της Μακρονήσου υπήρξεν αναγκαία· διότι μικρόν ποσοστόν των προσκαλουμένων στρατευσίμων δεν παρείχεν εμπιστοσύνην ότι θα εξετέλει τας εντολάς τας οποίας επέτασσε το καθήκον προς το Έθνος.

Ούτω ιδρύθη η Μακρόνησος, το μέγα σχολείον της εθνικής αναμορφώσεως, όπερ ευθύς εξ αρχής εχαρακτηρίσθη υπό των κομμουνιστών ως «νέον Νταχάου, ένθα βιαίως μετεστρέφοντο αι πεποιθήσεις και ησκείτο εκ συστήματος ωργανωμένη κακουργία».

Προς διάψευσιν των συκοφαντιών του Κομμουνισμού επεσκέφθησαν την Μακρόνησον αντιπρόσωποι της Αγγλίας, Αμερικής, Σουηδίας και Ολλανδίας, άπαντες δε εβεβαίωσαν ότι πρόκειται περί προτύπου Εθνικού Αναμορφωτηρίου, αξίου προς μίμησιν.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Βασ. Φάβης πρεπόντως διετύπωσεν ότι το Εθνικόν Παιδευτήριον της Μακρονήσου τιμά την Ελληνικήν διανόησιν και φιλοπατρίαν και συμβολικώς εχαρακτήρισε την ενεργουμένην προσπάθειαν ούτω: «Καθώς η Ήρα κατά τον αρχαίον μύθον λουομένη εις τα ύδατα του Κανάθου ανέκτα παρθενικήν ακμήν και κάλλος, ούτω και οι εισερχόμενοι εις το Εθνικόν Παιδευτήριον της Μακρονήσου αποκαθαίρονται από παντός πνευματικού ρύπου και ψυχικής σκωρίας και ανακτούν νέαν αλκήν και ρώμην…»

Η μεταφορά των στρατευσίμων εγένετο βάσει ωρισμένων στοιχείων και προτάσεων των κατά τόπους αστυνομικών αρχών, κατά πόσον ο στρατεύσιμος παρείχεν εχέγγυα εμπιστοσύνης.

Η κίνησις της Μακρονήσου από του 1947 μέχρι του 1950 ανήλθεν: Εις εφέδρους αξιωματικούς 1.100 και εφέδρους οπλίτας 27.770.

Εκ των εφέδρων Αξιωματικών: Απεδόθησαν εις τον Στρατόν 800. Παρέμειναν εις την Μακρόνησον ως διοικηταί Λόχων και Διμοιριών 200. Υπέστησαν έκπτωσιν του βαθμού των 100 ως αμετανόητοι κομμουνισταί.

Εκ των εφέδρων οπλιτών μετά κατάλληλον εθνικόν προσανατολισμόν: Απεδόθησαν εις τον Στρατόν 15.400, οίτινες και επολέμησαν εις το πλευρόν των εθνικοφρόνων Ελλήνων, όπως το 596 Τάγμα Πεζικού, το οποίον εις τον Γράμμον τον Ιούλιν του 1948 επέδειξεν ηρωισμόν και αυτοθυσίαν λόγω της τόλμης και αποφασιστικότητός των. Δεν απεστάλησαν εις την γραμμήν των πρόσω, αλλ’ απελύθησαν και επέστρεψαν εις τας εστίας των 6.600. Παρέμειναν αμετανόητοι πιστεύοντες εις τον κομμουνισμόν 300.

Δια των τριών στρατοπέδων, και ιδία της Μακρονήσου, εσώθη ο Στρατός, έλειψαν οι λιποτάκται, οι αυτόμολοι, και οι δολοφόνοι των Αξιωματικών και οπλιτών της Ποντοκερασιάς, της Καρδίτσης, Εδέσσης κ.λ.π.
(Δ. Ζαφειρόπουλος, «Ο Αντισυμμοριακός Αγών 1945-1949», Αθήναι 1956, σελ. 211-212)

Επιμέλεια: ΣΑΘ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s