Τάγματα

Εκθεση Δράσης Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών και Ταγμάτων Υπαίθρου 

9acd39673b78814c9bb85f14f62c5956_l

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Των Ιστορικών γεγονότων άτινα έλαβον χώραν κατά την περίοδον της κατοχής από Απριλίου 1943 μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 εις την περιοχήν Αττικής ένθα η έδρα του Συν/τος Ευζώνων Αθηνών ως επίσης και οι των Ταγμάτων υπαίθρου.

1. Ονοματεπώνυμον Συντάκτου: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-ΤΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
2. Διεύθυνσις » : Γ.Ε.Σ. Υ.Σ.Α
3. Ημερομηνία Συντάξεως : 8η Απριλίου 1957.
4. Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας του Συν/τος ΕυζώνωνΑσφαλείας Αθηνών από Απριλίου 1943 ότε ήρξατο σταδιακώς η συγκρότησις δυνάμει της υπ’αριθ.’ 147/43 Εγκ. Δ/γής
Υ.Ε. Αμύνης μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 ότε διελύθη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α΄.
Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν: Τα προηγηθέντα της συγκροτήσεως του Συν/τος
(α) Κατά την σκοτεινήν και αναρχομένην εκείνην περίοδον που τίποτε δεν έμεινε όρθιον μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Κατακτητών και επειδή ουδεμία Εθνική Ένοπλος δύναμις υπήρχε διά την τήρησιν των Νόμων, την τάξιν και γενικώς την υπόστασιν της Εθνικής Τιμής οι Έλληνες Σλαυοβουλγαροκομμουνισταί υπήκοντες εις τας διαταγάς των πατρώνων των της Μόσχας ήρξαντο συγκροτούμενοι κατ’ αρχήν εις ομάδας, και αργότερον εις Τμήματα εντός και εκτός των πόλεων υπό των ραφιναρισμένων και δεδοκιμασμένων στελεχών του Κομμουνισμού με επόπτας Βουλγαρορώσσους (Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ.) ήρξαντο την αντεθνικήν των δράσιν με τρομοκρατίας, δολοφονίας, ληστείας, βεβηλώσεις ιερών και γενικώς την εξόντωσιν κάθε εθνικόφρονος πολίτου ή Στρατιωτικού, ή Οργάνου της Τάξεως.
Ενεφανίζοντο δε αι ανωτέρω οργανώσεις υπό επιτηδίων Εαμιτών ως εθνικαί οργανώσεις και στρεφόμεναι δήθεν εναντίον των κατακτητών, ενώ κατ’ ουσίαν συνέπραττον μετ’ αυτών, εξηφάνιζον και κατέστρεφον ότι Εθνικόν Ελληνικόν υπήρχεν.
(β) Κατόπιν των ανωτέρω η τότε μόλις αναλαβούσα Κυβέρνησις του Αειμνήστου Ιωάννου Ράλλη, και ιδούσα την τμηματικήν εξαφάνισιν παντός ιερού και οσίου υπό των συγκροτηθέντων πλέον αναρχικών, εντός και εκτός των πόλεων, απεφάσισε, να συγκαλέση Υπουργικόν Συμβούλιον εις ο εκλήθησαν να παραστώσιν άπαντες οι εν Ελλάδι ευρισκόμενοι Πολιτικοί Αρχηγοί και οι Έλληνες Αντιστράτηγοι.
(γ) Εξετασθείσης της καταστάσεως παρά του ανωτέρω Συμβουλίου, απεφασίσθη όπως συγκροτηθώσιν εις αντίρροπον των τμημάτων του Ε.Α.Μ. Εθνικαί δυνάμεις διά την τήρησιν της τάξεως και την παρεμπόδισιν πάσης επικρατήσεως αυτών.
Όντως κατά μήνα Απρίλιον 1943 συνεκροτήθη είς λόχος Ευζώνων εις την Τιμητικήν Φρουράν περί τα μέσα δε Μαΐου ιδίου έτους, συνεκροτήθησαν και δύο έτεροι λόχοι, απαρτίσαντες το Ελληνικόν Ευζωνικόν Τάγμα Ασφαλείας Αθηνών, οπλισθέν μόνον διά τυφεκίων.
Την Διοίκησιν του Ταγ/τος ανέλαβε ο τότε Αντ/ρχης Πεζικού Πλυτζανόπουλος Ιωάννης ως Διοικητής, Υποδιοικητής δε τούτου ο τότε Ταγ/ρχης Πεζικού ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Διοικηταί δε λόχων οι τότε Λοχαγοί Πεζικού Αργυρόπουλος Χρήστος – Σπήλιος Μιχαήλ και Κουκόπουλος Διονύσιος.
Την 15ην Ιουνίου 1943 εξεδόθη η υπ’ αριθ. 147/43 Εγκ. δ/γή Υ.Ε. Αμύνης περί συγκροτήσεως τεσσάρων Ευζωνικών Ταγμάτων εντός και εκτός Αθηνών δι’ εθελουσίας κατατάξεως γεγυμνασμένων τε και μή, και επιλεγμένων αυστηρώτατα μεταξύ των πλέον Εθνικοφρόνων Ελλήνων Πολιτών συμφώνως τω πνεύματι της εκδοθείσης σχετικής εγκυκλίου.
Ο π λ ι σ μ ό ς Σ υ ν/ τ ο ς
(α) Τυφέκια, αραβίδες ιταλικαί.
(β) Πολυβόλα ΦΙΑΤ, οπλοπολυβόλα ιταλικά (3 κατά διμοιρία)
(γ) Όλμοι μικροί ιταλικοί (3 κατά διμοιρία)
(δ) Χειροβομβίδες επιθετικαί ιταλικαί.
(ε) Αυτόματα ΣΤΕΝ διά τους Αξ/κούς και Υπαξ/κούς.
(στ) Πιστόλια διά τους δικαιουμένους.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ΄.
Ιματισμός: Στολή Ευζώνων.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ΄.
Στρατωνισμός Ταγμάτων.
(α) Διοίκησις Συν/τος μετά του Ι Τάγματος Στρατώνας Γουδί.
(β) ΙΙον Τάγμα Εργοστάσιον «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» εις Μακρυγιάννη
(γ) ΙΙΙ Τάγμα «ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» Παραπήγματα, ένθα ήδη στεγάζεται η Υ.Σ.Α/Γ.Ε.Σ.
(δ) Τιμητική Φρουρά Αγνώστου Στρατιώτου (ένθα ήδη στεγάζεται).
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε΄.
Σκοπός της συγκροτήσεως και της διατάξεως των Ταγμάτων ασφαλείας κατά τοιούτον τρόπον εντός των Αθηνών ήτο η αναχαίτισις των αρξαμένων δολοφονιών και λεηλασιών εκ μέρους των συγκροτηθέντων πλέον τότε τμημάτων του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εντός και εκτός των Αθηνών.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ’.
Ε κ π α ί δ ε υ σ ι ς
(α) Η εκπαίδευσις περιεστράφη κυρίως εις τον ευχερή χειρισμόν των διατιθεμένων όπλων.
(β) Η εκγύμνασις εις τα της μάχης και ιδίως εις τους αγώνας κατοικημένων τόπων και δασών.
(γ) Η εκπαίδευσις συνετελείτο δι’ όλων των μεθόδων και μέσων και εντός εξήκοντα ημερών τα τμήματα ήσαν έτοιμα καθ’ όλα προς μάχην.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ’.
(α) Ηθικόν Αξ/κών: Ά ρ ι σ τ ο ν.
(β) Οπλιτών: Τοιούτον ήτο το μίσος (μετά των γενομένων δδασκαλιών) ούτως ώστε μετά κόπου οι επικεφαλής των τμημάτων συνεκράτουν αυτούς κατά τας μάχας εναντίον των σλαυκομμουνιστών.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η’.
Τρόπος αμυντικής και επιθετικής οργανώσεως Αθηνών.
(α) Υπήρχεν μελετημένον σχέδιον Αμυντικής και επιθετικής ενεργείας των Ταγμάτων τόσον εις τας περιοχάς ένθα ήδρευον ταύτα, όσον και ειδικώς δι’ ολόκληρον την Αττικήν και πέραν ταύτης. Έκαστον Τάγμα είχε προβή εις την κατασκευήν μονίμων πολυβολίων για την άμυναν του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Θ’.
Συγκρότησις λοιπών Ταγμάτων.
(α) Επειδή αι σκοτειναί δυνάμεις του Ε Α Μ – Ε Λ Α Σ επλημήρησαν περί τα μέσα του έτους 1944 τόσον τας πόλεις όσον και την ύπαιθρον συνεργαζόμενοι πλέον στενώτατα και αναφανδόν μετά των Γιουκοσλαυοβουλγάρων αφ’ ενός και μετά μίας Ιταλικής Μεραρχίας, ήτις μετά την διάλυσιν και πτώσιν του Μουσολίνι προσεχώρισεν εις αυτούς, επισπεύθη η συγκρότησις και των κάτωθι Ταγμάτων εντός και εκτός Αθηνών.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ι’.
Τα συγκροτηθέντα εις τας Επαρχίας Τάγματα με πυρίνας εκ του Συν/τος Ευζώνων Αθηνών.
1. Τάγμα Χαλκίδος: Διοικητής Στρατηγός ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Έδρα Χαλκίς.
2. Στρατιωτική Διοίκησις και Τάγμα Πατρών: Στρατιωτικός Διοικητής Διοικητής Στρατηγός Κουρκουλάκος. Έδρα Πάτραι.
3. Τάγμα Πύργου Ηλείας: Διοικητής Ταγ/ρχης Κοκόκης Γεώργιος (εφονεύθη κατά την μάχην). Έδρα Πύργος Ηλείας.
4. Τάγμα Μελιγαλά: Διοικητής Ταγ/ρχης Πεζ. Στούπας. Έδρα Μελιγαλά.
5. Τάγμα Σπάρτης: Διοικητής Βρετάκος. Έδρα Σπάρτη.
6. Τάγμα Ναυπλίου: Διοικητής Ταγ/ρχης Πεζ. Μουστακόπουλος.
7. Στρατιωτική Διοίκησις (Αρχηγείον Χωρ/κής Τριπόλεως): Διοικητής τότε ο αείμνηστος Συν/ρχης Παπαδόγκωνας Διονύσιος Επιτελάρχης δε ο νυν Στρατηγός Πυρ/κού Ταβουλάρης Στυλ.
8. Τάγμα Αγρινίου: Διοικητής ο νυν Συν/ρχης Πεζικού Π.Δ. Τολιόπουλος Γεώργιος.
9. Τάγμα Κορίνθου: Διοικητής Αντ/ρχης Πεζ. Οικονόμου Γεώργιος.
10. Τιμητική Φρουρά Αγνώστου Στρατιώτου: Δ/τής ο τότε Αντ/ρχης Καφετζόπουλος Παναγ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Κ’.
Διεξαχθείσαι μάχαι εντός και εκτός Αθηνών μετά του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ
(α) Εντός Αθηνών (έτους 1943-44)
Σπουδαιότεραι συγκρούσεις έλαβον χώραν μεταξύ Ταγμάτων Ασφαλείας Αθηνών και Σλαυοκομμουνιστών εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΟΚΚΙΝΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ – ΓΚΥΖΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΥ – ΚΑΤΣΙΠΟΔΙΟΥ – ΔΟΥΡΓΟΥΤΙ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ – ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ – 401 Στρατ. Νοσοκομείον.
Είς άπασας τας ανωτέρω συγκρούσεις αι Σλαυοκομμουνισταί διέθεσαν ανωτέρας δυνάμεις έναντι των ημετέρων, πλην όμως λόγω της μεγάλης ισχύος των ημετέρων πυρών δεν ηδυνήθησαν να επικρατήσουν ουδέ και ελάχιστον, τρεπόμενοι δε εις φυγήν, εγκατέλειπον επί του πεδίου της μάχης όπλα και τραυματίας.
Ομοίως το Συν/γμα Ευζώνων Αθηνών ενεργήσαν εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις κατά μήνα Ιούλιον 1944 εις περιοχήν Κοπαϊδος προς περιφρούρησιν των γεοκτημόνων διά την περισυλλογήν των σιτηρών των διεξήγαγε δύο σκληροτάτας μάχας δι’ ενός Τάγματος του εις ΤΟΠΟΛΙΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΝ, έναντι κατά πολύ υπερτέρων δυνάμεων των Σλαυκομμουνιστών οίτινες διέθετον και ισχυρόν οπλισμόν πολυβόλα – όλμους κλπ., υπό την ηγεσίαν του Καπετάν Μαύρου φανατικού Κομμουνιστού.
Κατόπιν σκληρού 24ωρου αγώνος εις την περιοχήν ταύτην και τη επεμβάσει ενός ακόμη ημετέρου λόχου Πεζικού κατορθώθη η διάσπασις του κλοιού και η απαγκίστρωσις των ημετέρων και η καταδίωξις των τμημάτων του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ με βαρυτάτας απωλείας εκατέρωθεν.
Η μάχη εκερδίθη μόνον χάρις εις τον ηθικόν των ημετέρων.
Διοικητής του ΙΙΙ Ταγ/τος όπερ διεξήγαγε τον αγώνα εις την ανωτέρω περιοχήν ετύγχανεν ο τότε Αντ/ρχης και νυν Υποστράτηγος κ. Κωστόπουλος Κων/νος Δ/ταί λόχων ετύγχανον οι Λοχαγός Πεζικού Ιωαννίδης Κων/νος – Υπολ/γός Πεζικού Κονδύλης Νικόλαος – Λοχ. Πεζ. Γιαννόπουλος.
Δέον να σημειωθή ότι η επιτυχία της Νίκης των ημετέρων οφείλεται εις την απαράμιλλον αυτοθυσίαν και ηρωισμόν των Αξ/κών και οπλιτών του Ταγ/τος.
Ιδιαιτέρα μνεία δύναται να γίνη διά τον ηρωισμόν και την αυτοθυσίαν του φονευθέντος Ανθ/στού Φακιδάρη Παντελή, όστις μαχόμενος επί πολλάς ώρας περικυκλωμένος υπό υπερτέρων δυνάμεων και ελθών εις χείρας μετά των κομμουνιστών εφονεύθη.

Εκτός περιοχής Συν/τος
(α) Σκληραί μάχαι διεξήχθησαν κατά την ανωτέρω περίοδον εις Πύργον Ηλείας ένθα εφονεύθη ο Δ/τής του Τάγματος Ταγ/χης Πεζ. Κοκκώνης Γεώργιος κατ’ Αύγουστον 1944.
(β) Μάχη Μελιγαλά: Ταύτην δύναται να σας την περιγράψη ο Αντ/ρχης Πεζικού κ. Καζάκος Παναγ. όστις και υπηρέτει τότε εις το Τάγμα Μελιγαλά (εφονεύθησαν περί του χιλίους Ευζώνους εις Πηγάδα).
(γ) Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις Ευβοίας: Αύται διεξήχθησαν διά του Τάγματος Χαλκίδος και του ΙΙΙ Τάγ/τος Αθηνών εις ευρείαν κλίμακα κατά μήνα Απρίλιον 1944 καθ’ όσον εις την περιοχήν ταύτην είχαν συγκεντρωθή σοβαραί Σλαυκομμουνισταί δυνάμεις.
Μετά την διάλυσιν των Ανταρτών τα τμήματα επανήλθον στάς βάσεις των.
(δ) Διά τας επιχειρήσεις του Αρχηγείου Χωρ/κής Τριπόλεως δύναται να σας περιγράψη ο τότε επιτελάρχης αυτού και νυν Υποστράτηγος κ. Ταβουλάρης Στυλ.
(ε) Διά τας μάχας Ναυπλίου αρμόδιος διά την περιγραφήν τυγχάνει ο τότε Δ/τής του Ταγ/τος και νυν Συν/ρχης κ. Μουστακόπουλος Νικ.
(στ) Διά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις της περιοχής Πατρών αρμόδιος διά την περιγραφήν τυγχάνει ο νυν Υποστράτηγος Π.Δ. κ. Κουρκουλάκος Νικ.
(ζ) Διά τας επίσης διεξαχθείσας μάχας της περιοχής Αγρινίου αρμόδιος τυγχάνει διά την περιγραφήν ο τότε Δ/τής του Ταγ/τος Ταγ/ρχης Πεζ. και νυν Συν/ρχης Π.Δ κ. Τολιόπουλος Γεωργ. διά τον οποίον αξίζει κάθε έπαινος και τιμή διά την τηρηθείσαν ανδρείαν κατά τους σκληρούς αγώνας του Ταγ/τος του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ι’.
Ενίσχυσις των Ταγμάτων Ασφαλείας Αθηνών
(α) Κατά μήνα Ιούλιον 1944 η διατειθεμένη δύναμις των Εαμιτών εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής υπερέβαινον κατά πολύ τας ημετέρας τοιαύτας οπότε η Κυβέρνησις απεφάσισε να καλέση αριθμόν τινά οπλιτών εκ των γεγυμνασμένων της Αστικής τάξεως δι’ ατομικών προκλήσεων.
(β) Ούτοι προσελθόντες επύκνωσαν εν μέρει τα κενά του Συν/τος Ασφαλείας Αθηνών.
Κατά τας διεξαχθείσας όμως σκληράς μάχας εντός των Αθηνών, μετά των Εαμιτών κατά μήνα Αύγουστον και Σεπτέμβρίον 1944, επηρεασθέντες και εκ των ραδιοφωνικών εκπομπών της αριστερουζούσης Κυβερνήσεως Καΐρου ήρξαντο διαρρέοντες και ούτω, περί την 30 Σεπτεμβρίου ελάχισται εξ αυτών εναπέμειναν εις τας θέσεις των εκ των κληθέντων δι’ ατομικής προσκλήσεως.
Ο αγών πλέον διεξήρετο με τας παλαιάς δυνάμεις του Συν/τος τας προερχομένας εξ εθελουσίας κατατάξεως και ανεγνωρισμένων Εθνικών Φρονημάτων.
(γ) Η Κυβέρνησις Καΐρου υπήκουσα εις τας εντολάς των συμμάχων των Άγγλων και Ρώσσων και υπό την πίεσιν των εν αυτή υπηρετούντων επτά Υπουργών ουχί μόνον απεκύρησε καθημερινώς τα Τάγματα Ασφαλείας, αλλά προέτρεπε την Ελληνικόν Λαόν διά ραδιοφωνικών Εκπομπών ίνα διά παντός μέσου και τρόπου εξαφανισθώσιν τα Τάγματα Ασφαλείας δολοφονούντες άνευ συνεπειών.
(δ) Το Σύνταγμα εις αντίρροπον των ανωτέρω εκπομπών διά διδασκαλιών κατέβαλε μεγάλας προσπαθείας προς συγκρότησιν της δυνάμεως του και επέτυχε τούτο πλήρως.
(ε) Η δράσις των Ταγμάτων Ασφαλείας καίτοι ήτο γνωστή εις τον τότε Πρόεδρον της Κτβερνήσεως Καΐρου Παπανδρέου ούτος όμως υπήκουσε εις τας προτροπάς των αριστερών Υπουργών και απεκήρυξε κατ’ επανάληψιν ταύτα.
Τώρα ευνόητον τυγχάνει τι θα συνέβαινε εις τας πόλεις και εις την ύπαιθρον της Ελλάδος, εάν ο Πρόεδρος της τότε Κυβερνήσεως αείμνηστος κ. Ράλλης Ιωάννης και αι δυνάμεις των Ταγμάτων Ασφαλείας εκάμπτοντο εκ των ραδιοφωνικών εκπομπών του Καΐρου και διαλύοντο, ουδείς δύναται να φαντασθή την μορφήν την οποίαν θα ελάμβανε η Ελλάς με την επικράτησιν των Εαμοβουλγάρων Κομμουνιστών.
Συνέβη όμως το αντίθετον, επρυτάνευσε ο Εθνικός παράγων εις τας ψυχάς όλων αυτών των απαρτιζόντων την Κυβέρνησιν και τας δυνάμεις ασφαλείας, και εστάθησαν ακλόνητοι επί της επάλξεως των τειχών της Ελλάδος, και είπον τόσον εις την Κυβέρνησιν Καΐρου όσον και εις τας ορδάς του Σλαυοκομμουνισμού ότι θα πολεμήσωμεν μέχρι εσχάτων διά την διάσωσιν της Ελλάδος εκ των ονύχων του Σλαυοκομμουνισμού.
(στ) Από 20 Σεπτεμβρίου 1944 μέχρι και 11 Οκτωβρίου ιδίου έτους οι αγώνες μεταξύ Εαμιτών και Συν/τος εγένοντο εντός των Αθηνών συνεχείς και σκληρώτεροι, η δε δύναμις αυτών υπερέβαινε τας (14.000) χιλιάδας οπλισμένων Ελλήνων Αλητών – Γερμανών – Βουλγάρων – Ιταλών – Αρμεναίων άπαντες οι ανωτέρω ομοιδεάται λιποτάκται των Στρατών των είχον συγκροτήσει τα τμήματα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ με σκοπόν να εξαφανίσουν κάθε Εθνικήν δύναμιν διά την επικράτησιν των.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΙΑ
Η μοιραία ημέρα της 11ης Οκτωβρίου 1944
(α) Την νύκτα της 11ης Οκτωβρίου 1944 και περί ώραν 21.30’ τόσον η Κυβέρνησις Ράλλη όσον και αι δυνάμεις Ασφαλείας Πρωτευούσης ευρίσκοντο ενώπιον δύο οχυρών των Βουλγαροκομμουνιστών αφ’ ενός και της υπ’ αριθ. Α.Π.195/11-10-44 Δ/γής αφ’ ετέρου του τότε Στρατιωτικού Διοικητού Υποστρατήγου Σπηλιωτοπούλου (όρα αντίγραφον ταύτης) όστις υπήκον και εκτελών διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπι και των Κομμουνιστών Υπουργών της Κυβερνήσεως Καΐρου διέτασσε την συγκέντρωσιν των δυνάμεων ασφαλείας του Συν/τος μας εις Στρατόπεδον Γουδί και τον αφοπλισμόν τούτου και με την απειλήν ότι η μή συμμόρφωσίς μας θα επέφερε την λήψιν σκληρών μέτρων εναντίον μας.
(β) Ταυτοχρόνως επέτρεψε την κάθοδον Εαμικών Ταγμάτων εις την πόλιν των Αθηνών από της πρωϊας της 11-10-44.
Κατ’ αρχήν το Συν/γμα εσκέφθη να μην εγκαταλείψη τας θέσεις άς κατείχε εντός των Αθηνών, και να αποκρούση πάσα εαμικήν επίθεσιν με την εναπομείνασα δύναμιν του των 3.800 οπλιτών και περί των 400 Αξ/κών αλλά, αυτό επεδίωκον οι Κομμουνισταί να δοθή η μάχη εντός των Αθηνών, να προβώσιν εις δολοφονίας, αρπαγάς, και εμπρησμούς και τότε θα επέριπτον όλα αυτά εις τα Τάγματα Ασφαλείας.
Το Συν/γμα διαγνώσαν τους ατίμους σκοπούς των διέταξε απάσας τας δυνάμεις του όπως διακόψωσιν την επαφήν και τας μάχας μετά του εχθρού την 5.30 πρωϊνήν της 11ης Οκτωβρίου 1944 και τεθώσιν εις πορείαν εκ της πλατείας Ρηγίλλης προς Γουδί.
(γ) Την 11ην Οκτωβρίου 1944 και περί ώραν 8ην πρωϊνήν άπασα η δύναμις του Συν/τος ευρίσκετο συγκεντρωμένη εις το περιχαρακομένον Στρατόπεδον Γουδί.
(δ) Μετά πάροδον δύο ημερών η πόλις των Αθηνών ωχλοκρατείτο από τους γενναίους αλήτες του ΕΑΜ και η μόνη ελευθέρα ΕΛΑΣ ήτο το Στρατόπεδον Γουδί όπου οι εν αυτώ άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας απήλαυνον τον καθαρόν αέρα της Ελευθερίας υπό το θρόϊσμα της μεγάλης Γαλανολεύκου σημαίας την οποίαν η Δ/σις του Συν/τος είχεν αναρτίσει επί των Γραφείων της, εν αντιθέσει προς την πόλιν των Αθηνών όπου αι ερυθραί σημείαι εσείοντο επιδεικτικώς υπό των παρελαυνόντων αλητών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπό τα χειροκροτήματα των Κυβερνώντων των αριστερών Υπουργών και τη ανοχή της Στρατιωτικής Διοικήσεως Αθηνών.
(ε) Μετά πάροδον τριών ημερών διάφοροι επιτελείς της Στρατιωτικής Δ/σεως Αθηνών εκτελούντες διαταγάς του Στρατηγού κ. Σπηλιωτοπούλου όστις εξετέλει διαταγάς της αριστεράς Κυβερνήσεως και του Στρατηγού Σκόμπι διέτασσε την παράδοσιν των όπλων, πλην όμως υπό του Συν/τος απερούσθη πάσα τοιούτη συζήτησις.
Μετά πάροδον 5 ημερών μας εγένετο επίθεσις εις Στρατόπεδον Γουδί εκ μέρους σοβαρών δυνάμεων του ΕΑΜ με σκοπόν τον αφοπλισμόν μας τη ανοχή των τότε ιθυνόντων, πλην όμως αντί να αφοπλίσουν το Συν/μα εγκατέλειψαν πέριξ του Στρατοπέδου περί τους 132 νεκρούς και τραυματίας.
Η Κυβέρνησις βλέπουσα ότι απέτυχε ο αφοπλισμός του Συν/τος και δι’ αυτού του τρόπου, και διά την δήθεν εξασφάλισίν μας από τους Εαμίτες απέστειλε 2 διμοιρίας μία Άγγλων Στρατιωτών μετά μιάς διμοιρίας Χωρ/κής διά την ασφάλειαν μας και περί δήθεν ενάρξεως ανακρίσεων.
Διά του τρόπου αυτού κατώρθωσε τμηματικώς να αποσπάση τους επί κεφαλής των τμημάτων και να τους μεταφέρη άλλους μεν εις Σχολείον Χωρ/κής και άλλους δε εις τας φυλακάς Αβέρωφ (Κομμουνιστική μέθοδος) και ούτω κατώρθωσε το Συν/γμα να παραμείνη ακέφαλον και οι Αξ/κοί του να ευρεθώσιν έγκλειστοι και άοπλοι τινές μεν εις Σχολείον Χωρ/κής άλλοι δε εις τας φυλακάς Αβέρωφ μετά της Κυβερνήσεως κ. Ράλλη, και έτσι ο σκοπός της αριστεράς Κυβερνήσεως επετύγχανεν πλήρως.
Την 15 Οκτωβρίου 1944 ουδέν Εθνικόν Τμήμα Ενόπλων υπήρχεν, πλην της αφικνουμένης κατ’ εκείνην την ημέραν ηρωϊκής Ταξιαρχίας του Ρίμινι αλλά και αυτή με ελλειπή οπλισμόν και με ελάχιστα πυρομαχικά.
Εντός της πόλεως των Αθηνών κατά την περίοδον εκείνην εβασίλευεν χάος και αναρχία. Τμήματα αλητών με επί κεφαλής Καπετανέους φέροντας ταμπέλας ΕΑΜ – ΕΛΑΣ επί των πηλικίων των και τρέφοντες μεγάλας γενειάδας εισήρχοντο και εξήρχοντο τόσον εις τα Υπουργικά Γραφεία όσον και εις τας Στρ/κάς Διοικήσεις αποκαλούντες τους πάντας συντρόφους των, εζήτουν δε τον τυφεκισμόν απάντων των υπηρετησάντων εις τα Τάγματα Ασφαλείας Αξ/κών και οπλιτών άνευ διαδικασίας.
Κατ’ επανάληψιν επετέθησαν εις το Σχολείον Χωρ/κής διά την εξόντωσιν των εν αυτή κρατουμένων Αξ/κών των Ταγμάτων Ασφαλείας πλην όπως ευρέθησαν προ γρανιτώδους αντιστάσεως καθ’ όσον οι εν αυτή έγκλειστοι Αξ/κοί, ήρπασαν τον εν τη Σχολή ευρισκόμενον οπλισμόν και καταλάβοντες τας πέριξ της Σχολής χαραδρώσεις και τα πρόχειρα ορύγματα απέκρουσαν τας ορδάς του Ε.Α.Μ.
Αί επιθέσεις επαναλαμβάνοντο επί 10ήμερον.
Οι εν αυτώ έγκλειστοι Αξ/κοί οργανωθέντες πλέον και ενισχυθέντες υπό εγκλείστων Ευζώνων του Στρατοπέδου Γουδί και τη συμπαραστάσει των τότε Δ/τού της Ταξιαρχίας Ρίμινι ηρωικού Συν/ρχου Τσακαλέτου, Αντ/ρχου Μπουσμπουρέλη, Συν/ρχου Παπαδοπούλου Νικ. (Παππού) οίτινες βλέποντες πλέον το δίκαιον του αγώνος, ον διεξήγαγον τα Τάγματα Ασφαλείας μας ενίσχυσαν ποικιλοτρόπως εντάξαντας και πολλούς Ευζώνους και Αξ/κούς εις την Ταξιαρχίαν του Ρίμινι, συγκροτήσαντες και ειδικά τμήματα Ευζώνων, άτινα κατά την διάρκειαν του Δεκεμβριανού Κινήματος έλαβον μέρος εις τας μάχας εναντίον των Κομμουνιστών παρά τω πλευρώ της Ταξιαρχίας.
Περί τα μέσα Δ/μβρίου οπότε η κατάστασις ήτο δυσμενής διά τας Εθνικάς δυνάμεις, ο τότε Δ/τής της Ταξιαρχίας Ρίμινι Συν/ρχης ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, βλέπων την κατάστασιν, διέταξε ιδία πρωτοβουλία την απελευθέρωσιν απάντων των Αξ/κών και ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας, και την συγκρότησιν τούτων εις Τάγματα διά την χρησιμοποίησιν των εις τον αγώνα εναντίον των Κομμουνιστών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΙΓ΄.
Ποία η διαμορφωθείσα κατάστασις μετά την διάλυσιν των Ταγμάτων
Η διαμορφωθείσα κατάστασις εν τη πόλει των Αθηνών και εις την ύπαιθρον μετά την διάλυσιν των Ταγμάτων υπήρξε γενικώς διά τους Εθνικόφρονας Έλληνας χαώδης, οικτρά και αβεβαία, και τούτο διότι κατελύθη αμέσως υπό των ενόπλων κομμουνιστών κάθε έννοια εννόμου τάξεως.
Η ζωή, η περιουσία, η τιμή και γενικώς η ασφάλεια παντός Εθνικόφρονος εξηρτάτο πλέον από την καλήν διάθεσιν των ενόπλων αλητών, οίτινες επιδεικτικώτατα και οπλισμένοι μέχρις οδόντων ηπείλουν τους πάντας και τα πάντα και ουδείς ετόλμα να φέρη έστω και την παραμικρήν αντίρησιν εις τας θελήσεις των.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΙΔ΄.
Η τηρηθείσα υπό των Αρχών Κατοχής Στάσις:
Ουδεμία ανάμιξις εις τα εσωτερικά των ενόπλων δυνάμεων.
Μας εχορηγήθη οπλισμός διά την αντιμετώπισιν των Κομμουνιστών.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΙΕ΄.
Συνολική δύναμις Ταγμάτων:
(α) Αξ/κοί : 2.800
(β) Οπλίται : 14.300

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς:
Διά την πλήρη ενημέρωσιν σας, αναφέρω ότι εις την Υπηρεσίαν Στρατ/κών Αρχείων/ Γ.Ε.Σ. (Ν.Φιλαδέλφεια) υπάρχουσι τα κάτωθι αρχεία εις ην δύνασθε ν’ αποστείλητε Αξ/κόν σας, ίνα επιλέξη εκ τούτων πάν χρήσιμον στοιχείον διά την σύνταξιν της Ιστορίας των Ταγμάτων Ασφαλείας.
1. Βιβλίον Μητρώων
2. » Ημερησίων Δ/γών Συν/τος
3. » φονευθέντων Αξ/κών και οπλιτών
4. » τραυματιών Αξ/κών και οπλιτών
5. » αγνοομενων Αξ/κών και οπλιτών

6. Άπασαι εκδοθείσαι Δ/γαί κατά την περίοδον της Κατοχής
διά την συγκρότησιν και δράσιν των Ταγ/των Ασφαλείας.
– Ομοίως υπάρχουσι αναφοραί και εκθέσεις διαφόρων Ταγμάτων επί των διεξαχθεισών επιχειρήσεων.

Ο
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ
(Τ.Υ)

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντ/ρχης Πεζικού

Πηγή: Εκθεση Δράσης Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών και Ταγμάτων Υπαίθρου | Θεματα Στρατιωτικης Ιστοριας

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Εκθεση Δράσης Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών και Ταγμάτων Υπαίθρου ”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s