1821

Ο Κολοκοτρώνης, στο τελευταίο του γράμμα προς τον Καραϊσκάκη…

Georgios_Karaiskakis

Επιμέλεια: ΣΑΘ

Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ» ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ…

Προς τον εξοχώτατον γενικόν αρχηγόν τής στερεάς Ελλάδος Καραϊσκάκην.

Εις το στρατόπεδον του

Κερατζίνι.

Εξοχότατε αδελφέ σε ασπάζομαι με το, Χριστός ανέστη· ομοίως και όλους τους αδελφούς συναγωνιστάς σου.

από το γράμμα σου το κοινόν προς όλους μας επληροφορήθημεν την ευχαρίστησίν σας διά το υποκείμενον του γκενεράλ τζώρτζ. τωόντι είναι άξιον, και εις την αξιότητά του αυτήν επιστηριζομένη η εθνική συνέλευσις τον εψήφισεν αρχιστρατηγόν απασών τών κατά ξηράν Ελληνικών δυνάμεων. δεν αρκεί αδελφέ μόνον το υποκείμενον αυτό διά να ελευθερωθή η Πατρίς μας· είναι αναγκαιοτάτη και η εδική μας σύμπραξις και συνέργεια, η ευπείθεια και υπακοή μας προς αυτόν, και ούτω αναμφιβόλως σωζόμεθα, παύουν αι αντενέργειαι και τα πάθη, διότι λείπει η αντιζηλία, και η απείθεια των μικρών προς τους ανωτέρους των. εκτός τούτου διατηρήται και η υπόληψις η χρεωστουμένη εις όσους εδούλευσαν και δουλεύουν την Πατρίδα, και στερεώνεται όχι μόνον προς το παρόν, αλλά και εις το ακόλουθον. δεν μένει εις την θέλησιν του ενός και του άλλου να αντιβαίνη εις τας διαταγάς τού ανωτέρου του. – ο αρχιστρατηγός θέλει περάσει μιάν ματιάν και εις το στρατόπεδό σας, να το ιδή, και να το ενδυναμώση μόνον. μου είπε με αυτά τα λόγια, «ότι εγώ θα υπάγω εκεί, μόνον να ιδώ και να ενδυναμώσω όσον δυνηθώ το στρατόπεδον εκείνο, και θέλει παραχωρήσω εις τον Καραησκάκην και τους συναγωνιστάς του, δια να θερίσουν τους καρπούς τής δόξης οπού με τόσους αγώνας και θυσίαν έσπειραν, δηλαδή δεν θέλει σταθώ διά παντός εκεί, διά να μη νομίση κανείς ότι εγώ θέλω να αποδοθή εις εμέ η χρεωστουμένη προς τον Καραησκάκην δόξα». τοιαύτα φρονεί ο καλός ούτος φιλέλλην, και πίστευσόν μοι ότι σου λέγω την αλήθειαν των φρονημάτων του, τα οποία θέλει βεβαιωθής έτι περισσότερον όταν ανταμώσητε με αυτόν προσωπικώς, τον οποίον θέλει κάμετε να γνωρίση ότι οι Έλληνες έχουν προθυμίαν να ελευθερωθούν, αλλά τους έλιπαν και τους λείπουν τα μέσα, και δεν έλειψαν και αι αντιζηλίαι και τα πάθη, ώστε να ελπίση και αυτός ότι θέλει ιδή μεγάλα πράγματα από αυτούς. – τοιούτω τρόπω έχοντες συναγωνιστάς αυτόν τε, και τον πρώτον στολάρχην Κόχραν κάμνομεν προόδους, και σώζομεν την Πατρίδα μας.

αδελφέ Καραησκάκη! είμαι αδελφός σου, και αδελφός ειλικρινής, φυλάττω τον λόγον μου εις όσους τον δώσω, και δεν τον ανατρέπω ειμή εάν ο θάνατος μου στερήση την ζωήν, ή αν μου δοθή αιτία από τον φίλον μου. τοιούτον λοιπόν να με γνωρίζης ως προς την μεταξύ μας ειλικρίνειαν . – το ψήφισμα διά τον Καποδίστριαν ετελείωσε, και εκλέχθη και επιτροπή η οποία να κυβερνά άχρι του ερχομού του. τα μέλη αυτής είναι οι Κ. Ιωάννης Μακρής, Γ. Μαυρομιχάλης, και Ιωαννούλης Νάκου. επιθυμώ να μου γράφης συχνά διά να μανθάνω την υγείαν σου, και τα κατ’ εχθρών έργα σας. πληροφορούμαι από διαφόρους ότι διά να φιλοτιμάς τους στρατιώτας εμβαίνεις και ο ίδιος εις τον Πόλεμον, και ως εκ τούτου αναγκάζονται να εμβαίνουν και οι λοιποί οπλαρχηγοί, και ο υιός σου Γενναίος. τοιαύτη φιλοτιμία αδελφέ δεν είναι καλή, διότι ο αρχηγός ευρισκόμενος έξω φυλάττει τους στρατιώτας, όταν όμως (ο θεός μη το δόσοι) πάθη ο αρχηγός, χάνεται το Παν, και διά τούτο όσον εκ μέρους μου λέγω ότι δεν είναι καλή αυτή η σειρά, μόλα ταύτα, η εξοχότης σου γνωρίζων καλήτερα από εμέ, τας διαθέσεις των στρατιωτών και τας θέσεις ακολουθείς το συμφερότερον. – από τον γραμματικόν τού Γενναίου πληροφορείσαι και ό,τι άλλο ενταύθα περίεργον, και μένω με την αδελφικήν ειλικρίνειαν.

Τη 5. Απριλλίου 1827 ο ειλικρινής αδελφός σου

Δαμαλά Θ: Κολοκοτρώνης

(Ορθογραφία και στίξη του πρωτοτύπου)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δυστυχώς για το Έθνος, οι φόβοι τού Κολοκοτρώνη επαληθεύτηκαν τραγικά δύο εβδομάδες αργότερα… Ο Καραϊσκάκης, στις 23 Απριλίου 1827, ανήμερα στη γιορτή του, τραυματιζόταν θανάσιμα, και την επομένη άφηνε την τελευταία του πνοή.

Φαίνεται ότι το γράμμα αυτό καθυστέρησε να φτάσει στον παραλήπτη του. Το έδωσαν, λέγεται, στον Καραϊσκάκη μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, εν πλω προς Σαλαμίνα. Αναφέρεται ότι ο Καραϊσκάκης, αφού διάβασε το γράμμα, είπε: «Τώρα που μου το έστειλε, είναι αργά»…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s