Βάρκιζα, Πρόσωπα

Κ. Τσάτσος, 17.4.1945: «Περί ληπτέων μέτρων προς αποκατάστασιν της Δημοσίας Ασφαλείας και Τάξεως»

Tsatsos2

Του ΣΑΘ

Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 29/518/79 εγκυκλίου διαταγής, υπό ημερομηνία 17.4.1945, του τότε Υπουργού Εσωτερικών Κων/νου Τσάτσου, προς τους Ανώτερους Διοικητές τής Χωροφυλακής και όλες τις υπηρεσίες τού Σώματος:

«Περί ληπτέων μέτρων προς αποκατάστασιν της Δημοσίας Ασφαλείας και Τάξεως»

«Εκλιπόντων των λόγων δι’ ους η Χωροφυλακή είχεν απομακρυνθεί εκ των Επαρχιών, επαναστέλλεται ήδη αύτη εις τας εν ταις Επαρχίαις θέσεις.

[Ακολουθούν οδηγίες για επί μέρους υπηρεσιακά θέματα] …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Αι αλληλοδιάδοχοι περιπέτειαι τας οποίας υπέστη η Πατρίς, σας επιβαρύνουν με μίαν αποστολήν τής οποίας ούτε το μέγεθος ούτε η λεπτότης σάς διαφεύγει.

Όλων τα βλέματα  είναι εστραμμένα προς υμάς. Η τόσον παθούσα και τόσον ταλαιπωρηθείσα κατά την κατοχήν και τον εμφύλιον σπαραγμόν [ο Τσάτσος μιλάει απερίφραστα για ‘Εμφύλιο’ από το 1945!] ύπαιθρος, έχει ανάγκην ασφαλείας και γαλήνης και αναμένει την Χωροφυλακήν ως εγγύησιν αυτών.

Από την αρχικήν επιτυχίαν τής αποστολής σας εξαρτάται η όλη επιτυχία τού έργου τής Χωροφυλακής.

Η στάσις την οποίαν εις πλείστας δυσχερείς στιγμάς, επ’ εσχάτων μάλιστα, [προφανώς αναφέρεται στα Δεκεμβριανά] επεδείξατο η Χωροφυλακή, απέσπασε την ευγνωμοσύνην και την συμπάθειαν και εδημιούργησεν, αντιθέτως προς παλαιοτέρας περιόδους, [προφανώς αναφέρεται στην περίοδο της Κατοχής…] εν ρεύμα κοινής γνώμης υπέρ αυτής.

Προσπαθήσατε να διατηρήσετε το ρεύμα τούτο δια την επωφελεστέραν επιτέλεσιν του έργου σας.

Η προσήνεια και η σύνεσις δέον να διακρίνη τας πράξεις σας, ο ζήλος να εμψυχώνη την ενεργητικότητά σας και η αγάπη προς το κοινόν καλόν και προς το καθήκον να ενισχύση το θάρρος σας.

Κρατείτε των υφισταμένων σας και προσπαθήσετε να μη γίνωνται αφορμή προστριβών και επεισοδίων.

Κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των οφείλουσι να συνδυάζωσι την σταθερότητα των αποφάσεων προς την ευγένειαν, τας απαιτήσεις τής υπηρεσίας προς την οφειλομένην εις έκαστον πολίτην προστασίαν, και να μη παρασύρωνται εις παραφοράς και βιαίας πράξεις ή τραχείας και εξυβριστικάς εκφράσεις και επικινδύνους προκλήσεις και πολιτικάς συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικών φρονημάτων.

Να είναι όσον το δυνατόν περισσότερον ψύχραιμοι και να ποιώνται χρήσιν τών κατασταλτικών μέσων μόνον όταν τα διαλλακτικά μέσα και η πειθώ αποβώσιν επί ματαίω, αλλά και τότε να ενεργώσι μετά σωφροσύνης και νομιμότητος.

Η ελληνική ποινική νομοθεσία είναι αρκετά πλουσία δια την επιβολήν τών αναγκαίων κυρώσεων δι’ όλα τα αδικήματα και εις όλας τας περιπτώσεις και ως εκ τούτου δεν είναι ανάγκη τα όργανα της Χωροφυλακής να υπερβαίνωσι τα όρια των καθηκόντων των και να εκτρέπωναι εις χειροδικίας και βαναυσότητας αίτινες θα καταρρίψωσιν [;] εις την συνείδησιν του Λαού.

Οιαιδήποτε και αν είναι αι πολιτικαί σας πεποιθήσεις ως Ελλήνων πολιτών, ως φύλακες της τάξεως πρέπει να τας πνίξετε εις τα μύχια της καρδιάς σας και ως πεποίθησιν να έχητε μόνον τον Νόμον και ως εκδήλωσιν μόνον την σχολαστικώς αντικειμενικήν εφαρμογήν του.

Το Κράτος Δικαίου δεν έχει το δικαίωμα να μεταχειρίζεται τα ανήθικα όπλα δια των οποίων αυτό το ίδιον πολεμάται. Δεν έχει δικαίωμα τον δόλον να τον πολεμά διά του δόλου και την παράνομον βίαν δια της παρανόμου βίας.

Το Κράτος Δικαίου το οποίον πασχίζομεν να εδραιώσωμεν δεν θα επιβληθή διά της βιαίας επικρατήσεώς του εις την μίαν ή την άλλην μεμονωμένην περίπτωσιν, αλλά δια της καθολικής εμπιστοσύνης , διά του ακαταβλήτου κύρους το οποίον θα αποκτήση εις τα όμματα των καλής πίστεως ανθρώπων εντός τής Χώρας και έξω αυτής.

Προτιμώ την διαφυγήν ενός ταραξίου, παρά την αντίδρασιν την οποίαν προκαλεί η έκνομος σύλληψίς του.

Απέναντι των επιδεικνυόντων βαρβαρότητα, χυδαιότητα, δολιότητα, ή ασύστολον συκοφαντικήν μανίαν, το όπλον μας είναι η ψύχραιμος δικαιοσύνη και ο πολιτισμός.

Σας ζητώ να λησμονήσητε το αίμα που εσείς και οι συνάδελφοί σας προσφέρατε εις τον βωμόν τής Πατρίδος, να λησμονήσητε τας παντοίας θυσίας σας.

Όσον περισσότερον τας λησμονήσητε εσείς σήμερον, τόσον περισσότερον θα σας ενθυμηθούν οι πανέλληνες εις το προσεχές και το απώτερον μέλλον.

Εις τον δρόμον τον οποίον θέλω να σας τρέψω, δεν θέλω ποσώς να σας αδυνατίσω. Απεναντίας θέλω να σας οπλίσω με την μεγαλυτέραν δύναμιν την οποίαν διαθέτατε. Με την δύναμιν του ηθικού κύρους και της δικαιοσύνης.

Εν ονόματι της ταλαιπώρου και μεγάλης Πατρίδος μας, σας καλώ όλους να βαδίσετε τον μόνον δρόμον ο οποίος θα την φέρη εις την εωτερικήν ευρυθμίαν και την εξωτερικήν δικαιοσύνην.

                                                      Εν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1945

                                                      Ο Υπουργός Κ.ΤΣΑΤΣΟΣ »

 

H εγκύκλιος αυτή είναι δημοσιευμένη στο βιβλίο «Ιστορία Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής» του Κων/νου ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Τόμος Γ΄, Αθήνα 1965, σελ. 2100-2104).

(Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα λαμπρό, αν όχι μνημειώδες κείμενο. Το κατά πόσον έγινε εφικτό να εφαρμοστούν όλα αυτά τα ωραία και υψηλά που παραγγέλλει και συμβουλεύει ο μεγάλος διανοητής Κωνσταντίνος ΤΣΑΤΣΟΣ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Και με αηδιάζει η αχρειότητα του Χαριτόπουλου να γράψει, («Άρης, ο Αρχηγός τών Ατάκτων»), χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, ότι την κτηνωδία να κρεμαστεί το κομμένο κεφάλι του Άρη, (μαζί με αυτό του συντρόφου του του Τζαβέλα), στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα, «την χρεώνεται απευθείας η κυβέρνηση και κυρίως ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Κων. Τσάτσος, οι οποίοι έδωσαν την άδεια γι αυτή την αποκρουστική έκθεση κεφαλών».

Γιατί πιστεύω ότι ο υπουργός, ο άνθρωπος που έγραψε την παραπάνω εγκύκλιο είναι αδύνατον να έδωσε την «άδεια» για κάτι τέτοιο… )

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s