Δεκέμβρης

8 Δεκεμβρίου 1944: Ο λόγος του Τσώρτσιλ στη Βουλή των Κοινοτήτων

winstone-churchill-sitting-at-desk-630x472ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ

ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944

Άπό: The Dawn of Liberation War Speeches by the Rigt. Hon. Winston S. Churchil] O.M., C.H., M.P. 1944 Compiled by Charles Eade Cassell and Co. Ltd.

Μετάφραση και σχόλια Pήγας Pηγόπουλος

Επιμέλεια: Grenade

—Ή άξια του λόγου ό όποιος μόλις έτελείωσε, ήτο όπως πιστεύω, ότι κατέδειξε πόσον έξαιρετικώς περίπλοκος είναι ή πολιτική κατάστασις είς τήν Ελλάδα . . .

Θά άπαντήσω είς τό σύνολον τής Έπερωτήσεως καί πρέπει νά υπογραμμίσω ότι αυτή δεν άφορα μόνον τήν Ελλάδα, άλλά καί άλλα μέρη τής Ευρώπης.

«… ‘Η κατηγορία πού έξαπελύθη έναντίον μας είναι ότι χ ρ η σιμοποιοϋμεν τάς στρατιωτικός δυνάμεις τής Αυτού Μεγαλειότητος διά νά άφοπλίσωμεν τούς φίλους τής δημοκρατίας είς τήν Ελλάδα καί εις άλλα μέρη τής Ευρώπης καί νά καταπιέσω μεν τά λαϊκά έκείνα κινήματα πού έπαξίως συνετέλεσαν είς τήν συντριβήν τοϋ έχθροΰ. Ιδού μία άπ’ ευθείας καταγγελία έπί τής όποιας ή Βουλή θά πρέπει νά ά ποφανθή πριν χωρισθώμεν αυτήν τήν έσπέραν. Διότι βεβαίως ή κυβέ νησις θά ήτο άναξία έμπιστοσύνης έάν έχρησιμοποίη τάς δυνάμεις τής Αυτού Μεγαλειότητος διά νά άφοπλίση τούς φίλους τής δημοκρατίας.

Έδώ όμως τίθεται τό έρώτημα καί άς μοΰ έπιτραπή νά άσχοληθώ μέ αυτό έπ’ όλίγον, ποιοι είναι οί φίλοι τής δημοκρατίας ώς έπίσης καί πώς πρέπει νά έρμηνεύεται ή λέξις «δημοκρατία».

. . . Είς τάς παρατηρήσεις τάς όποιας έκαμα περί δημοκρατίας καί τήν

στάσιν την οποίαν έτήρησα καθ’ δλον τό διάστημα κατά τό όποιον εύρέθην επιφορτισμένος μέ τάς μεγάλας αύτάς εύθύνας και εύρύτερον, όπως πιστεύω, καθ’ όλην τήν ζωήν μου, ώς και εις τάς δηλώσεις μου τάς άντιπροσωπευούσας τήν πολιτικήν τής παρούσης κυβερνήσεως, είμαι ύπέρμαχος τής αρχής των έλευθέρων έκλογών, των βασιζομένων επί καθολικής ψηφοφορίας καί τούτο θεωρώ ώς βάσιν τής δημοκρατίας.

Άλλ’ αισθάνομαι διαφορετικά απέναντι μιας απατηλής δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας πού αύτοαποκαλείται δημοκρατία διότι ανήκει εις τήν άριστεράν.’Απαιτοΰνται οί πάντες διά νά ύπάρξη δημοκρατία, όχι μόνον οί αριστεροί ή οί κομμουνισταί. Δεν επιτρέπω εις ένα κόμμα, εις μίαν παράταξιν, νά άποκαλοΰν έαυτούς δημοκράτας διότι προχωρούν συνεχώς προς τάς άκροτάτας μορφάς τής έπαναστάσεως. Δεν δέχομαι ένα κόμμα ώς άναγκαίως εκπροσωπούν τήν δημοκρατίαν, διότι γίνεται περισσότερον βίαιον όσον γίνεται όλιγώτερον πολυάριθμον. Πρέπει κανείς νά έχη κάποιον σεβασμόν διά τήν δημοκρατίαν καί νά μή μεταχειρίζεται τήν λέξιν ελαφρώς. Τό τελευταΐον πράγμα πού ομοιάζει προς τήν δημοκρατίαν είναι ό νόμος τού πλήθους, μέ συμμορίας από κακοποιούς (οπλισμένους μέ φονικά όπλα, πού παραβιάζουν τήν οδόν προς τάς μεγάλας πόλεις κυριεύοντες τούς αστυνομικούς σταθμούς καί τάς κλείδας τών κυβερνήσεων, έν τή προσπάθεια των νά εισαγάγουν ένα ολοκληρωτικόν σύστημα μέ σιδηράν χεΐρα . . .

. . . «Ας μή κατατάσσωμεν τήν δημοκρατίαν τόσο χαμηλά, άς μή κατατάσσωμεν τήν δημοκρατίαν εις επίπεδον άρπαγος τής ισχύος καί φονέος εκείνων πού δέν συμφωνούν. Αυτή είναι άντίθεσις τής δημοκρατίας . . .

…Κατά τον πόλεμον βεβαίως είμεθα ύποχρεω μένοι νά όπλίζωμεν  ό π ο ι ο υ σ δ ή π ο τ ε ήσαν εις θέσιν νά πυροβολήσουν ένα Ούννον (Γερμανόν). ’Ασχέτως μέ τον χαρακτήρα των, τάς πολιτικάς πεποιθήσεις ή τό μη τρώον τού παρελθόντος των, εάν ήδύναντο νά πυροβολήσουν ένα Ούννον, τούς έδεχόμεθα ώς φίλους καί προσπαθούσαμε νά τούς δώσω μεν τήν δυνατότητα νά ικανοποιήσουν τά ύγειά των ένστικτα.

Πληρώνομεν διά τούτο, μέ τό νά έχωμεν τήν φιλονικίαν αυτήν σήμερον, τήν οποίαν προσωπικώς εύρον μάλλον διασκεδαστικήν μέχρι τής στιγμής. Όμως πληρώνομεν διά τούτο επίσης μέ τον χρυσόν μας καί μέ τό αίμα μας. Δέν πληρώνομεν μέ τήν τιμήν μας ή μέ ήτταν. Αλλά όταν τά λαβον τά όπλα μας θά τά χρησιμοποιήσουν διά νά καταλύσουν μέ τήν βίαν, τό έγκλημα καί τήν αιματοχυσίαν δλας αύτάς τάς δυνάμεις καί παραδόσεις καί έξελίξεις τάς όποιας πολλά κράτη άνέπτυξαν βραδέως καί εις τάς όποιας μέγα μέρος του λαού των, πιστεύω ή μεγάλη πλειοψη φία, είναι σταθερώς προσηλωμένη. Έάν αύτό πού άποκαλειται εις τήν συζητουμένην Έπερώτησιν «ή δρασις των φίλων τής δημοκρατίας» πρέπει νά μεταφρασθή ώς προσεκτικώς σχεδιασθέν εγχείρημα παρά συμμοριών εγκληματιών καί ώς σίδηρους νόμος καθαρμάτων έπιχει ρούντων νά άνέλθουν εις τήν εξουσίαν, χωρίς ούδεμία ψήφος νά έχη ποτέ ριφθή υπέρ αυτών, έάν αύτό πρέπει νά μασκαρευθή ώς δημοκρατία, νομίζω ότι ή Βουλή θά ένωθή διά νά τό καταδικάση ώς έμπαιγμόν . . .

…’Η έγγραφος Έπερώτησις άναφέρεται ιδιαιτέρως εις τήν Ελλάδα, άποτελεϊ όμως γενικήν έπίθεσιν έναντίον τής όλης πολιτικής τής Κυ βερνήσεως, ή όποια έμφανίζεται ως

ύποστηρί ζουσα πανταχοΰ άντιδραστικάς δυνάμεις, επιχειρούσα νά έγκαθιδρύση διά τής βίας δικτατορικάς κυβερνήσεις άντιθέτως προς τάς θελήσεις τών λαών…

Έμφανιζόμεθα άπό αυτούς πού ύποστηρίζουν τήν Έπερώτησιν ότι όχι μόνον εις τήν Ελλάδα άφοπλίζομεν τούς φίλους τής δημοκρατίας καί τά λαϊκά αύτά κινήματα πού συνετέλεσαν εις τήν ήτταν τού έχθροϋ, άλλά καί εις τήν Ιταλίαν καί εις τό Βέλγιον» . . .

Έδώ ό Ούΐνστον Τσώρτσιλ άναφέρεται εν έκτάσει στις συνθήκες πού εξανάγκασαν τήν άγγλική κυβέρνηση νά έπέμβη στο Βέλγιο καί στήν Ιταλία καί νά άφοπλίσει τούς «φίλους τής δημοκρατίας» γιά νά υποστηρίξει τήν «Συνταγματικήν ήγεσίαν». Δέχεται ότι καί στήν ‘Ολλανδία θά μπορούσε νά συμβει τό ίδιο. Υπενθυμίζει όμως καί τή συνεχή ύποστήριξη τής Αγγλίας προς τον «συνεχώς ισχυροποιούμενο» Στρατάρχη Τίτο καί τούς παρτιζάνους του. Καί καταλήγει σέ μία λεπτομερειακή άνάπτυξη τού Ελληνικού ζητήματος πού αποτελεί όπως λέει :

. . . «τό βασικόν έλατήριον τής ψήφου εμπιστοσύνης την όποιαν θά άντιμετωπίσωμεν σήμερο ν».

Γιά τήν έλληνική κυβέρνηση άναφέρει :

.. . . «ή έλληνική κυβέρνησις είναι συνταγματική κυβέρνησις ή όποια ήμπορεϊ νά άντικατασταθή μόνον διά τής έλευθέρας ψήφου τού λαού …»

Γιά τήν άποστολή στήν Ελλάδα άγγλικών δυνάμεων άναφέρει:

. . . «Ό κ. Παπανδρέου έπανειλημμένως έκαμεν έκκλήσεις προς ημάς έν όνόματι τής κυβερνήσεώς του όλων τών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων τών κομμουνιστών καί του ΕΑΜ, νά έλθωμεν εις βοήθειαν με όπλισμένας δυνάμεις, καί άπεγοητεύθη πολύ όταν δεν είχον τήν δυνατότητα νά του δώσω σαφή άπάντησιν» . . .

Γ ιά τό ΕΑΜ καί τό ΕΛΑΣ άναφέρει:

… «Κατά τά έτη τής κατοχής εις τήν Ελλάδα πρέπει νά εΐπω, δτι ο ΕΛΑΣ έδωσε πολύ μεγαλυτέραν προσοχήν εις τήν έξουδετέρωσιν καί τήν καταστροφήν των άντιπροσωπευόντων τό ΕΔΕΣ τοϋ Ζέρβα καί των όπαδών του, παρά εις τήν έπίθεσιν κατ’ αύτών τούτων των Γερμανών. Κατά τά δύο τελευταία έτη οί τοϋ ΕΛΑΣ άφιέρωσαν έαυτούς κυρίως εις προετοιμασίας διά νά καταλάβουν τήν έξουσίαν» . . .

Καί άναγνωρίζει τήν όλιγωρία τής Κυβερνήσεώς του πού έπέτρεψε. νά υποθάλπεται ή άνετη αύτή προετοιμασία :

. .. «Ίσως μερικοί άπό ήμάς, ύπετιμήσαμεν τά άκρα εις τά όποΐα ήχθησαναι προετοιμασίαι αύταί ή τάς  πολλαπλός στερήσεις καί τάς θηριωδίας αί όποΐαι ήσκήθησαν έπί τών άγροτικών πληθυσμών εις τάς περιοχάς είς τάς όποιας έκυριάρ χ ο υ ν. Έλαβον πάσαν φροντίδα νά συγκεντρώσω πληροφορίας καί όλα όσα λέγω έπί τοϋ προκειμένου έχουν έξετασθή μέ ιδιαιτέραν προσοχήν άπό τους έπισήμως έντεταλμένους διά τήν έξακρίβωσιν τών λεπτομερειών…

Εις αύτό τό σημεΐον διέκοψε τον ρήτορα ή όχλαγωγία. Οί άπλές καί έξακριβωμένες άλήθειες άπειλοϋσαν νά καταστρέψουν στά μάτια τής κοινής γνώμης τήν έπίπονη προεργασία πολλών έτών. Στήν αίθουσα τής άγγλικής βουλής δημιουργήθηκε μία κατάσταση πού άνάγκασε τον πρωθυπουργό νάπαρατηρήση :

. . . «Πρέπει πράγματι νά μοΰ έπιτραπή νά συνεχίσω τήν άγόρευσίν μου. Βεβαίως εις αυτήν τήν αίθουσαν εΐμεθα συντηρητικοί, έργατικοί, φιλελεύθεροι καί λοιποί. Δεν εΐμεθα ΕΛΑΣ καί ΕΔΕΣ δπως μερικοί κύριοι φαίνονται νά φαντάζωνται. ..

. . . Υπήρξαν καί αύτοί πού είπαν «Διατί νά φροντίζωμεν διά τήν Ελλάδα ; ” .. .

. . . άλλά ή Κυβέρνησις ήσθάνθη δτι προσβλέποντες προς τάς θυσίας των, κατά τήν γερμανικήν εισβολήν εις τήν Ελλάδα . . . καί εις τήν μακράν φιλίαν . . . καί εις τάς άποφάσεις καί συμφωνίας μέ τούς κυριωτέρους συμμάχους μας, έπρεπε νά σκεφθώμεν τί θά ήδυνάμεθα νά κάμωμεν διά νά δώσωμεν εις τον άτυχή αυτόν λαόν μίαν ειλικρινή ευκαιρίαν νά έξέλθη άπό την δυστυχίαν και νά βαδίση καί πάλιν έπί καθαρας όδοΰ. Αυτή είναι ή μοναδική έπιθυμία καί φιλοδοξία τήν όποιαν εΐχο μεν καί τήν όποιαν οί πάντες εις τήν βρεταννικήν κυβέρνησιν είχον, διά τήν είσοδόν μας εις τήν Ελλάδα καί διά τήν δρασιν τήν οποίαν ήναγκάσθημεν νά άναλάβωμεν έκεϊ. Αυτή είναι ή μοναδική έπιθυμία καί προσωπικώς, δέν έντρέπομαι δι’ αυτήν » . . .

. . . «έπί πλέον δέν έθεωρήσαμεν προσήκον εις τήν τιμήν μας καί εις τάς υποχρεώσεις τάς όποιας άνελάβομεν είς τήν Ελλάδα κατά τήν έκεΐ παρουσίαν μας, νά νίψωμεν τάς χείρας μας διά τήν δλην ύπόθεσιν, νά άνοιχθώμεν είς τήν θάλασσαν όπως θά ήδυνάμεθα ευκόλως νά κάμωμεν καί νά έγκαταλείψωμεν τάς ’Αθήνας είς τήν άναρχίαν καί τήν άθλιότη τα, μέ έπακολουθοϋσαν τήν τυραννίαν τήν έγκαθιδρυμένην διά τοϋ έγκλήματος. . .

. . . «Έάν κατηγοροϋμαι δι’ αυτήν τήν πράξιν ευχαρίστως θά θέσω  τήν  π α ρ α ί τ η σ ί ν μου είς τήν διάθεσιν τής Βουλής. Έάν όμως κατά τον τρόπον αυτόν δέν άπαλλαγώ τών καθηκόντων μου— μήν άπατάσθε περί αύτοϋ— θά έμμείνωμεν έπί τής πολιτικής νά καθαρίσωμεν τάς ’Αθήνας καί τήν περιοχήν των άπό όλους τούς έπαναστατοϋντας κατά τής έξουσίας τής συνταγματικής κυβερνή σεως τής Ελλάδος— άπό τούς στασιάσαντας κατά τών διαταγών τοϋ άνωτάτου διοικητοϋ τής Μεσογείου, υπό τον όποιον όλοι οί άντάρται έχουν άναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά υπηρετούν» . . .

. . . «Δέν έχω ούδένα φόβον ότι ή πλέον έμπεριστατωμένη έρευνα έ π ί τής πολιτικής τήν όποιαν ή κ ο λ ο υ θ ή σ α μ ε ν είς τήν Ευρώπην — είς τό Βέλγιο ν, τήν ‘Ολλανδίαν, είς τήν ’Ιταλίαν καί είς τήν Ελλάδα — ή πλέον έμπε ριστατωμένη έξέτασις, θά δώση τό δικαίωμα είς οίονδήποτε άνθρωπον εις τοϋ όποιου τό στήθος κυριαρχεί ή ειλικρίνεια καί ή καλή πίστις, νά μάς κατηγορήση ότι ήκολουθήσαμεν άντιδραστικήν πολιτικήν παρεμποδίζουσαν τήν έ λευθέραν έκδήλωσιν τής έθνικής θελήσεως, ή ότι δέν προσεπαθήσαμεν νά καταστήσωμεν ίκανά τά κράτη πού ύπέστησαν τήν γερμανικήν κατοχήν, να επαναλάβουν την κανικήν,έλευθέραν, δημοκρατικήν ζωήν την όποίαν έπιθυμούν καί τήν όποιαν, κατά το μέτρον των δυνατοτήτων τής βουλής ταύτης, θα προσπαθήσωμεν να εξασφαλίσωμεν δι’ αυτούς».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s