Κατοχή

Η ομιλία του Γεωργίου Καρτάλη στη Διάσκεψη του Λιβάνου 

 

Η ΟΜΙΛΙΑ του Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ

κατά το Συνέδριο του Λιβάνου από τα στενογραφημένα πρακτικά

(τα οποία παρουσιάζουν κενά που επισημαίνονται όπως και ολίγες ασαφείς διατυπώσεις).

Γ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ (Πρώην Υπουργός, Αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ).
Με μεγάλη ικανοποίησιν ήκουσα τας δηλώσεις του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως. Επί των περισσοτέρων σημείων θα μου επιτρέψετε κατά την συζήτησιν των λεπτομερειών να επανέλθω.
Αυτήν την στιγμήν θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία των δηλώσεων του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως. Το σημείον της μονοπωλήσεως του αγώνος εκ μέρους του ΕΑΜ και το σημείον της τρομοκρατίας εις την ύπαιθρον. Συνέχεια ανάγνωσης «Η ομιλία του Γεωργίου Καρτάλη στη Διάσκεψη του Λιβάνου «