Τάγματα

Μητσοτάκης, Ζαλοκώστας, Σπαής και Χούτας για τα Τάγματα Ασφαλείας

Ο Τάσος Κωστόπουλος στο βιβλίο του Αυτολογοκριμένη Μνήμη (2013) παραθέτει, μεταξύ άλλων, τις απόψεις ενός πολιτικού, ενός συγγραφέα και ενός στρατιωτικού για τα Τάγματα Ασφαλείας.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 27.10.1948, ομιλία στη Βουλή: «Το δράμα της Ελλάδος οφείλεται εις ένα κατά βάσιν γεγονός, εις το γεγονός ότι η ιθύνουσα τάξις της χώρας δεν εξεπλήρωσεν το χρέος το οποίον είχε έναντι του λαού και έναντι της Ελληνικής πατρίδος (…) Είναι νάγκη να σημειώσω μόνον χάριν της Ιστορίας, ότι εις την ιδιαιτέραν μου πατρίδα, την Κρήτην, δεν έλαβε χώραν εμφύλιος πόλεμος κατά τη περίοδον της κατοχής. Τούτο συνέβη κύριοι, όχι διότι το ΕΑΜ της Κρήτης είχε άλλην κατεύθυνσιν από εκείνην την οποίαν είχε το ΕΑΜ της υπολοίπου Ελλάδος. Συνέβη διότι και η ιθύνουσα τάξις έπραξε περισσότερον το καθήκον της, έναντι της ιστορίας και έναντι του λαού κατ’ εκείνην την εποχήν (…) τα Τάγματα Ασφαλείας, δι ημάς τους Κρήτας της εποχής εκείνης ήτο κάτι το οποίον δεν ηδυνάμεθα να συλλάβωμεν» Συνέχεια ανάγνωσης «Μητσοτάκης, Ζαλοκώστας, Σπαής και Χούτας για τα Τάγματα Ασφαλείας»